ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලය විසින් සම්පාදිත “අපේ උරුමය” පොත් ජනගත කිරීම | Talking Books [EP 1347]